Algemene voorwaarden van Quiltpalace & de Wolmand

Artikel 1.Toepasselijkheid 

1.1 Op alle bestellingen aan particulieren en overeenkomsten van Quiltpalace & de Wolmand zijn de hierna genoemde leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Betalingen & bestellingen
2.1 Bestellingen worden pas uitgevoerd na vooruitbetaling per bank of via Ideal.
2.2 Betaling is mogelijk op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Quiltpalace & de Wolmand. 
2.3 Indien de door u bestelde stof- of een pakket tijdelijk niet verkrijgbaar is, worden deze zo snel mogelijk nageleverd. 
2.4 Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, en algemene voorwaarden van Quiltpalace & de Wolmand akkoord gaat.

Artikel 3. Leveringen 
3.1 De door Quiltpalace & de Wolmand opgegeven levertijden zijn een indicatie. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn meer dan 30 dagen bedraagt. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is, zonder nadere ingebrekestelling. 
3.2 Artikelen worden verstuurd via TNT Post of derden of kunnen worden afgehaald in onze winkel aan het  Burg. Veenhovenplein 1-B in de Wijk. In dat laatste geval gelden geen verzendkosten.
3.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.4 Wij streven ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Op zondag, maandag en dinsdag vinden geen verzendingen plaats, 
3.5 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Quiltpalace & de Wolmand daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, schriftelijk en met argumenten onderbouwd in kennis te stellen. 
3.6 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Quiltpalace & de Wolmand de keuze de desbetreffende producten na retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
3.7 Quiltpalace & de Wolmand is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de artikelen tijdens het verzenden via derden.

Artikel 4. Ruilen & retourneren 
4.1 Stoffen kunnen niet geruild worden.
4.2 Boeken kunnen niet geruild worden.
4.3 CD's kunnen niet geruild worden.
4.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Quiltpalace & de Wolmand retourneren. Uitzonderingen zijn hierboven beschreven (Artikel 4). Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper. 
4.5 Indien een artikel verkeerd is opgestuurd, dan wordt dat kosteloos door ons omgeruild. 
Neem in dat geval contact met ons op binnen 3 werkdagen (zie artikel 3.5) .
4.6 De kleuren van de stof of een quilt kunnen een afwijking hebben t.o.v. de kleur op het beeldscherm. Op kleurafwijking kunnen geen artikelen retour worden gezonden.

Artikel 5. Aanbiedingen/overeenkomsten 
5.1 Alle aanbiedingen van Quiltpalace & de Wolmand zijn vrijblijvend. Quiltpalace & de Wolmand behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. 
5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Quiltpalace & de Wolmand . Quiltpalace & de Wolmand is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt dit Quiltpalace & de Wolmand binnen tien (10) werkdagen mee na ontvangst van de bestelling.

Artikel 6. Prijzen & kosten 
6.1 De prijzen op de website worden vermeld in Euro's (€) inclusief btw. 
6.2 De prijzen zijn exclusief bezorgkosten. De kosten hiervan worden tijdens het afrekenen aan u bekend gemaakt. 

Artikel 7. Overmacht 
7.1 Quiltpalace & de Wolmand heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Quiltpalace & de Wolmand gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Quiltpalace & de Wolmand kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is door haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 
8.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Quiltpalace & de Wolmand in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Quiltpalace & de Wolmand vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 9. Privacy 
9.1 Niets van deze websitesite mag door derden zonder toestemming van Quiltpalace & de Wolmand worden gebruikt.
Alle rechten voorbehouden aan:
Quiltpalace & de Wolmand –Burg. Veenhovenplein 1-B, 7957 BA  DE WIJK, BTW-nummer: NL0015.34.290.B92,  KvK nummer: 05075295


9.2 Alle, door u verstrekte gegevens via de website of per e-mail verkregen, worden alleen door ons gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden.

Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op, hetzij telefonisch, hetzij via de email.